Easy Quiz Poly

By quizpoly.xyz

5/5 (1 ratings)

Download The Easy Quiz Poly Extension 2.7.9 for Google chrome Browser at Google Chrome Web store. Also, Easy Quiz Poly Extension + Addons are very helpful for every internet User. Even more powerful and useful for Business.

Screenshots:

ScreenshotsScreenshotsScreenshots

Easy Quiz Poly extension Download for Chrome

Google Chrome Browser is the most popular Uses’ Web and mobile Browser worldwide. Also, Easy Quiz Poly extension are the Chrome Browser Addons can make the Better experience for every User. Maybe, Easy Quiz Poly Addons customize and Development By quizpoly.xyz . Total source code open github.

Download Easy Quiz Poly  Extension for Chrome

Looking For Easy Quiz Poly  extension For your Chrome Browser? So, This is the Breaking News for you. Today Chromeaddon.com going to provide all Information of Easy Quiz Poly addons. That will help you to Download your computer without any problem. Let’s Read more about Easy Quiz Poly  extension for chrome Browser. Also read: MaxChat

Easy Quiz Poly extension

Easy Quiz Poly  Addons Features

Tiện ích hỗ trợ sinh viên làm bài Quiz trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Mệt mỏi vì làm Quiz quá mất thời gian, google đủ cách vẫn không được 10 điểm. Đã có Easy Quiz Poly
Tiện ích hỗ trợ sinh viên làm Quiz LMS, CMS trường Cao đẳng FPT Polytechnic với điểm tuyệt đối bằng cách đưa ra đáp án đúng cho từng câu hỏi
Giúp việc làm Quiz trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Tính năng:
– Giải nhanh đáp án LMS, CMS tự động chọn đáp án đúng
– Bỏ giới hạn dung lượng upload file fshare khi nộp bài

Hướng dẫn: Nhấn vào icon tiện ích, LMS tự động hiện đáp án khi làm bài
Hỗ trợ tất cả cơ sở

Báo lỗi, hỗ trợ, donate liên hệ FB cá nhân: https://fb.com/hi.trfi

 

How To install Easy Quiz Poly Extension For Chrome Browser?

If you are fast user for google chrome browser. follow this instruction.
Fast open google chrome web store
Than search Easy Quiz Poly  extension use search box.
now you can see your computer Easy Quiz Poly addons.
Now click add for chrome button.
Wait few minutes
after complete download file dubble click on this Crx file.
now install Easy Quiz Poly extension.
successfully Install Easy Quiz Poly  addons upper right sow Easy Quiz Poly  icon.

Conclusion: This Information Must Have Fulfilled All your Quaries About the Easy Quiz Poly Extension. Now Download This Amazing Addons For Google chrome Browser and Enjoy it. If you like the Easy Quiz Poly extension Please Share your friend and social Media like Facebook, Twitter even more.

Category:

Price: free

Author Details

mosferaakhtar@gmail.com

Most Urmi

Technical Information

Version:2.7.9
File size:60.43KiB
Language:Tiếng Việt
Copyright:quizpoly.xyz

Reviews

5/5 (1 ratings)

  • Most Urmi
    Rating:

    best

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Your Rating: